Вимоги до оформлення тез

Параметри сторінки: розмір 297x210 мм (формат А4). Всі поля повинні мати однаковий розмір - 20 мм. Використання колонтитулів і нумерації сторінок забороняється.

Матеріали для публікації, що подаються на конференцію, повинні мати наступну структуру:

  • назва;
  • список авторів;
  • організація;
  • текст;
  • література.

Використовується напівжирний шрифт Times New Roman розміром 14 пт. Назва, список авторів та організація оформлюються з вирівнюванням по центру на окремих рядках.

Назва оформлюється прописними літерами. Список авторів - курсивом, автори перераховуються через кому, ініціали пишуться за прізвищем. Як організації необхідно вказати повне найменування організації, яка є основним місцем роботи авторів. У разі якщо автори - з різних організацій, тут вказується через кому дві або більше організацій.

Основний текст має вирівнювання по ширині, інтервал між рядками 1,15. Абзацний відступ - 1,25.

Кожен малюнок і таблиця повинні мати підпис. Підпис до малюнка оформляється шрифтом висотою 12 пт, починається з ключового слова "Рис. <Номер малюнка>" і поміщається під малюнком. Підпис до таблиці оформляється шрифтом висотою 12 пт, починається з ключового слова "Таблиця <номер таблиці>" і поміщається справа над таблицею.

Перехресні посилання на літературу полягають в квадратні дужки і перераховуються в порядку зростання через кому або тире, наприклад: "[1], [2, 4, 7], [3-9], [1, 3-9]".

Список використаної літератури розташовується наприкінці статті окремим блоком «Література». Шрифт Times New Roman розміром 14 пт з вирівнюванням по ширині. Нумерація арабськими цифрами: наприклад "1.".

Бібліографічний опис використаної літератури складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць, а саме:.

 


 

Для виступу на конференції необхідно підготувати доповідь тривалістю не більше 10 хвилин з електронною підтримкою (презентації, демонстрації, тощо)