Про конференцію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

«ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

 

м. Одеса

 

 Конференція надає можливість студентам та молодим науковцям продемонструвати результати власної науково-дослідної роботи.

 

Тематика конференції охоплює наступне коло питань:

 • сучасні інформаційні технології;
 • системне та прикладне програмування;
 • математичне моделювання та інформаційні технології;
 • методика навчання інформатики;
 • інформаційні технології у навчанні;
 • дистанційна освіта і глобальні телекомунікаційні мережі;
 • інформатизація системи управління навчанням;
 • психолого-педагогічне забезпечення інформатизації навчальної діяльності;
 • інформаційні технології в менеджменті.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська

 

Тези доповідей учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції БЕЗКОШТОВНО

 

Для участі у конференції необхідно:

 1. Заповнити реєстраційну форму наступного змісту українською мовою для кожного зі співавторів:

ПІБ учасника

 

Місце навчання/ роботи, посада

 

Назва тез

 

ПІБ наукового керівника

 

Місце роботи наукового керівника, посада

 

Співавтори (якщо вони є) з зазначенням місця навчання/роботи (якщо воно відмінне від місця роботи основного доповідача) та посада.

 

Контактні дані (адреса, телефон, email тощо) усіх співавторів

 

форма участі (необхідне підкреслити)

заочна / очна з доповіддю / очна без доповіді

 1. Оформити тези доповіді відповідно вимогам.
 2. Відправити форму та тези доповіді секретарю конференції.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Параметри сторінки: розмір 297x210 мм (формат А4). Всі поля повинні мати однаковий розмір - 20 мм. Використання колонтитулів і нумерації сторінок забороняється.

Матеріали для публікації, що подаються на конференцію, повинні мати наступну структуру:

 • назва;
 • список авторів;
 • організація;
 • текст;
 • література.

Використовується напівжирний шрифт Times New Roman розміром 14 пт. Назва, список авторів та організація оформлюються з вирівнюванням по центру на окремих рядках.

Назва оформлюється прописними літерами. Список авторів - курсивом, автори перераховуються через кому, ініціали пишуться за прізвищем. Як організації необхідно вказати повне найменування організації, яка є основним місцем роботи авторів. У разі якщо автори - з різних організацій, тут вказується через кому дві або більше організацій.

Основний текст має вирівнювання по ширині, інтервал між рядками 1,15. Абзацний відступ - 1,25.

Кожен малюнок і таблиця повинні мати підпис. Підпис до малюнка оформляється шрифтом висотою 12 пт, починається з ключового слова "Рис. <Номер малюнка>" і поміщається під малюнком. Підпис до таблиці оформляється шрифтом висотою 12 пт, починається з ключового слова "Таблиця <номер таблиці>" і поміщається справа над таблицею.

Перехресні посилання на літературу полягають в квадратні дужки і перераховуються в порядку зростання через кому або тире, наприклад: "[1], [2, 4, 7], [3-9], [1, 3-9]".

Список використаної літератури розташовується наприкінці статті окремим блоком «Література». Шрифт Times New Roman розміром 14 пт з вирівнюванням по ширині. Нумерація арабськими цифрами: наприклад "1.".

Бібліографічний опис використаної літератури складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць, а саме:.

 


 

Для виступу на конференції необхідно підготувати доповідь тривалістю не більше 10 хвилин з електронною підтримкою (презентації, демонстрації, тощо)

 


 

Тел. кафедри: (048)7261942, (048)7262105
Адреса кафедри: Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, 3 поверх