Вимоги до оформлення тез

Доповідь подається українською або англійською мовами.

Автори повинні дотримуватися законодавчих вимог з опублікування матеріалів у відкритому друці.

До публікації допускається не більше двох статей від одного автора.

  • Текст готується в редакторі Microsoft Word на сторінках формату А4 із книжковою орієнтацією й використанням одинарного міжрядкового інтервалу, шрифту Times New Roman, кегля 12.
  • Загальний обсяг тез 1 - 2 повні сторінки.
  • Поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 2,5 см, ліве – 1,5 см
  • Порядок розміщення матеріалу:
    • УДК – зліва без абзацу у верхньому рядку.
    • Назва тез (напівжирний, всі великі, по центру)
    • ПІБ авторів (курсів, по центру)
    • Назва установи без скорочень (по центру)
    • Порожній рядок
    • Основний текст тез з відступом першої строки 0,9
    • Список літератури наприкінці тез. Література – по центру, напівжирний. Перелік – нумерований список без відступів.